Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ABC Kreacje

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym cyfrowo.net prowadzony jest przez Teresę Jurkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ABC Kreacje (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do  korespondencji: ul. Świętojańska 139/92, 81-401 Gdynia) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7441122517, REGON 511357643, adres poczty elektronicznej: abckreacje@cyfrowo.net. Tel: 58 622 55 01

1. ABC Kreacje prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane  przez strony internetowe dostępne w domenie cyfrowo.net oraz abckreacje.pl


2. Wszystkie produkty dostępne w cyfrowo.net  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych cyfrowo.net są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt nie wystawiana jest faktura VAT. Każdy klient otrzymuje dowód zakupu w formie tradycyjnej.

4. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient ponosi koszty dostawy wskazanym w cyfrowo.net w zakładce:  Dostawa.

5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ABC Kreacje dotycząca zakupu danego produktu w cyfrowo.net ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w cyfrowo.net  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w cyfrowo.net produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

Przelewem - Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ABC Kreacje, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

7. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 5 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

8. ABC Kreacje  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku produktu wadliwego Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

9. ABC Kreacje rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ABC Kreacje nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ABC Kreacje.

10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu cyfrowo.net nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu cyfrowo.net, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

12. Podane przez Klientów dane osobowe ABC Kreacje zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności . Klient dokonujący zakupu w abckreacje.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu realizacji zamówienia.

13. ABC Kreacje może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach cyfrowo.net. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ABC Kreacje, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w abckreacje.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

14. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

15. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ABC Kreacje w ramach cyfrowo.net będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.16.Polityka Ochrony Prywatności

16.1. ABC Kreacje zabezpiecza dane Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

16.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ABC Kreacje.

16.3. . Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

16.4.  Klienci mogą przeglądać cyfrowo.net oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące produktów  bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

16.5. . Dane podawane przez Klienta w trakcie dokonywania zakupów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w cyfrowo.net oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

16.6. . Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

16.7.  ABC Kreacje zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

16.8. . ABC Kreacje zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz  usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
17. ABC Kreacje stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z abckreacje.pl. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


18. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może  odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobi, ABC Kreacje zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, Klient ma obowiązek powiadomić o tej decyzji ABC kreacje, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
ABC Kreacje
ul. Świętojańska 139/92
81-401 Gdynia


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ABC Kreacje
ul. Świętojańska 139/92
81-401 Gdynia
abckreacje@cyfrowo.net

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/ych produktu ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................